Η Αποκάλυψη είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, τα οποία ξεχώρισαν οι Πατέρες ως γνήσια και θεόπνευστα στη Σύνοδο της Καρθαγένης το 393 μ.Χ. Η Αποκάλυψη είναι το επιστέγασμα της Αγίας Γραφής και μας λέει πώς θα τελειώσουν όλα, όπως και η Γένεση που είναι το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής και μας λέει πώς άρχισαν όλα.

 

Η Γένεση γράφει: "Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην". Γένεση α:1

Η Αποκάλυψη γράφει: "Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν". Αποκάλυψη κα:1

 

Η Γένεση γράφει:"Και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσεν θάλασσαν". Γένεση α:10

Η Αποκάλυψη γράφει: " Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον". Αποκάλυψη κα:1

 

Η Γένεση γράφει: "Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν, το δε σκότος εκάλεσε νύκτα". Γένεση α:5

Η Αποκάλυψη γράφει: "Διότι νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί". Αποκάλυψη κα:25

 

Η Γένεση γράφει: "Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν διά να εξουσιάζη επί της ημέρας και τον φωστήρα τον μικρότερον διά να εξουσιάζη επί της νυκτός". Γένεση α:16

Η Αποκάλυψη γράφει: "Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης διά να φέγγωσι εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον". Αποκάλυψη κα:23

 

Η Γένεση γράφει: "Διότι καθ' ην ημέραν φάγης απ' αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει". Γένεσις β:17

Η Αποκάλυψη γράφει: "Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον". Αποκάλυψη κα:4

 

Η Γένεση γράφει: "Θέλω πληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου". Γένεσις γ:16

Η Αποκάλυψη γράφει: "Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσι υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον". Αποκάλυψη κα:4

 

Η Γένεση γράφει: "Κατηραμένη να ήναι η γη εξ' αιτίας σου". Γένεσις γ:17

Η Αποκάλυψη γράφει: "Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον". Αποκάλυψη κβ:3

Η Γένεση γράφει: "Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω της Εδέμ, διά να εργάζηται αυτόν και να φυλάττει αυτόν". Γένεση β:15

Η Αποκάλυψη γράφει: "Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετ' αυτών και αυτοί θέλουσι είσθαι λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός αυτών". Αποκάλυψη κα:3  

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό