01-portland_178 02-banner-new2-world 03-edafia

Δείτε

  1. Κηρύγματα Πάτρας
  2. Spots
  3. Web tv
  4. Προτεινόμενα

Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Πατώντας πάνω αριστερά στο διπλανό παράθυρο (στους αριθμούς δίπλα στον τίτλο) ανοίγει η λίστα με τα διαθέσιμα βίντεο και επιλέγετε ποιό θέλετε να δείτε.


 


 

Το εδάφιο της ημέρας

ΕΑΝ ΤΙΣ ΘΕΛΗ ΝΑ ΕΛΘΗ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ, ΑΣ ΑΠΑΡΝΗΘΗ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΣ ΣΗΚΩΣΗ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗ.

Ματθαίος ις΄ 24

Ημέρες συναθροίσεων

Κηρύγμα ευαγγελίου:

Τετάρτη & Παρασκευή 20.00-21.00

Κυριακή 11.00-12.00

Αυστραλίας 100

Έξω Αγυιά, Πάτρα

Είσοδος ελεύθερη

   

Εάν αυτή την μεγάλη αλήθεια την καταλαβαίναμε, τότε όλα στην ζωή μας θα είχαν αλλάξει προς το καλύτερο. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι των ανθρώπων ελπίζουν σε πρόσωπα και πράγματα του κόσμου τούτου, γι’ αυτό και η απογοήτευσις τους είναι πλήρης.

Ο Λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός και λέγει: «Ούτω λέγει Κύριος˙ Επικατάρατος, όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού, και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είσθαι ως η αγριομυρίκη εν ερήμω, και δεν θέλει ιδεί όταν έλθη το αγαθόν˙ αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμω, γην αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίς. Διότι θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον πλησίον των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τας ρίζας αυτού πλησίον του ποταμού, και δεν θέλει ιδεί όταν έρχηται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θαλλεί˙ και δεν θέλει μεριμνήσει εν τω έτει της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύσει από του να κάμνη καρπόν.», (Ιερεμίας ιζ’:5).
Αυτά είναι τα λόγια του Θεού, τα οποία εκπληρώνονται στην ζωή αυτών που ελπίζουν εις τον Κύριον, αυτών που ελπίζουν στον Λόγο του Θεού. Οι δυσκολίες στον κόσμο αυτόν είναι πολλές. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, το βάρος των οποίων είναι αδύνατον να σηκώσει μόνος ο άνθρωπος γι’ αυτό και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος γνωρίζει την αδυναμία του ανθρώπου να ανταπεξέλθει στα βάρη του κόσμου τούτου, φωνάζει: «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. ʼρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς, και μάθετε απ’ εμού˙διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν˙ και θέλετε εύρει ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός, και το φορτίον μου ελαφρύν.», (Ματθ. ια’:28).
Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός, ο οποίος ήλθε στον κόσμον αυτόν, δια να ελευθερώσει τον άνθρωπον από τα δεσμά του κόσμου τούτου, δίνοντας τον εαυτόν του θυσίαν στο Σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας. Ο δίκαιος πέθανε υπέρ υμών των αδίκων. Είναι αυτός, καθώς ο Λόγος του Θεού λέγει, όστις παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών, και ανέστη δια την δικαιωσίν ημών, (Ρωμ. δ΄25). Είναι καλό λοιπόν να γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίον, ο Χριστός ήλθε στον κόσμον αυτόν, διότι η γνώσις αυτή αφορά την ζωή μας, αφορά τις ψυχές μας και το μέλλον μας˙ διότι είναι γεγονός ότι χωρίς τον Χριστόν μέλλον δεν υπάρχει, καθώς και ο Λόγος του Θεού λέγει: «Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν˙ όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωή δεν έχει», (Ιωάν. ε’:12).
Αυτές τις αλήθειες του Θεού, οι άνθρωποι πρέπει να τις γνωρίζουν, για να οικοδομούν την ζωήν τους επάνω στον κόσμον αυτό, σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις όποιες δυσκολίες τους, και τα προβλήματα τους. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έλεγε: «Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους, και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν˙ και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην και δεν έπεσε˙ διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν. Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους, και μη κάμνων αυτούς, θέλει ομοιωθή με άνδρα μωρόν, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον˙ και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην και έπεσε˙ και η πτώσις αυτής μεγάλη», (Ματθ. ζ’:24).
Η πέτρα επάνω στην οποίαν πρέπει να οικοδομήσωμεν την ζωήν μας είναι το Ευαγγέλιον του Ιησού Χριστού, το οποίον είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστέυοντα καθώς ο Λόγος του Θεού λέγει (Ρωμ. α’:16). Ας μην απογοητευόμεθα λοιπόν, από πρόσωπα και πράγματα του κόσμου τούτου, αλλά ας στρέψουμε το βλέμμα μας σ’ αυτόν που μας αγάπησε με αγάπην αιώνιον και έδωκε τον εαυτόν του για μας. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Μακάριος ο άνθρωπος όστις έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού, και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδη», (Ψαλμ. μ’4).

Εφημ. Χριστιανισμός 02/2008

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό