01-portland_178 02-banner-new2-world 03-edafia

Δείτε

  1. Κηρύγματα Πάτρας
  2. Spots
  3. Web tv
  4. Προτεινόμενα

Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Πατώντας πάνω αριστερά στο διπλανό παράθυρο (στους αριθμούς δίπλα στον τίτλο) ανοίγει η λίστα με τα διαθέσιμα βίντεο και επιλέγετε ποιό θέλετε να δείτε.


 


 

Το εδάφιο της ημέρας

ΕΓΩ ΔΕ ΕΙΠΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΠΛΗΞΕΙ ΜΟΥ: ΑΠΕΡΡΙΦΘΗΝ ΑΠ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΣΟΥ. ΠΛΗΝ ΣΥ ΗΚΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΔΕΗΣΕΩΝ ΜΟΥ ΟΤΕ ΕΒΟΗΣΑ ΠΡΟΣ ΣΕ.

Ψαλμός λα΄ 22

Ημέρες συναθροίσεων

Κηρύγμα ευαγγελίου:

Τετάρτη & Παρασκευή 20.00-21.00

Κυριακή 11.00-12.00

Αυστραλίας 100

Έξω Αγυιά, Πάτρα

Είσοδος ελεύθερη

   

 

 Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, μόνον όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή. Τον θέλουν για να θεραπεύει τις ασθένειες τους, για να πηγαίνει καλά η δουλειά τους, για να προκόβουν τα παιδιά τους και γενικά σε κάθε τι που έχει σχέση με τη ζωή του ανθρώπου επάνω εις τον κόσμο αυτόν. Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε εις τον κόσμον αυτόν με υποσχέσεις επίγειες˙ δεν υποσχέθηκε στον άνθρωπο άνετη ζωή στον κόσμον αυτόν, αλλ' ήρθε με υποσχέσεις ουράνιες, με υποσχέσεις ζωής αιωνίου, γι' αυτό και κάλεσε τον άνθρωπο να μετανοήσει.

Το κήρυγμα του Ιησού Χριστού ήταν σαφές: «Μετανοείτε˙διότι επλησίασε η Βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. δ':17). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται για όλα όσα αφορούν τη ζωή μας και ότι δεν επεμβαίνει με τις ενέργειες Του τις θαυμαστές στη ζωή μας. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έλεγε: «Μη μεριμνήσετε λοιπόν, λέγοντες, τι να φάγομεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν; Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί˙ επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού˙ και ταύτα πάντα θέλουσιν σας προστεθεί». (Ματθ. ς':31).

Αυτό λοιπόν που έχει σημασία και θέλει ο Θεός, δια του Λόγου Του να καταλάβουμε, είναι την μεγάλην του αγάπη προς τον άνθρωπον, και την επιθυμία Του να ζήσει με τον άνθρωπο αιώνια. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμον αυτόν. Ο Λόγος του Θεού λέει: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκεν τον Υιον αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνει τον κόσμον αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι'αυτού». (Ιωάν. γ':16).

Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός είναι η σωτηρία μας, και για να απολαύσουμε αυτήν αυτός πλήρωσε το τίμημα, δίνοντας τον Υιόν του στο Σταυρό του Γολγοθά. Πέθανε ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Διότι καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος: « Καθώς είναι γεγραμένον, ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις». (Ρωμ. γ':10). Αυτό λοιπόν το αίμα του Ιησού Χριστού, που χύθηκε στο Σταυρό του Γολγοθά καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας, όταν εμείς έχουμε επίγνωση του Λόγου του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού˙ όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι, και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ορισμένοις καιροίς, εις τον οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και απόστολος, (αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι) διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και εις αλήθειαν». (Τιμ. Α' β':3).

Αυτή λοιπόν η Βασιλεία των ουρανών την οποίαν απολαμβάνει ο άνθρωπος από την στιγμήν που δέχεται τον Χριστόν Σωτήρα του και λυτρωτή του, είναι μια πραγματική υπόσχεση του Θεού, της οποίας την εκπλήρωση ο Θεός, θέλει να απολαύσουν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτήν την Βασιλεία, πολλοί δώσανε και τη ζωή τους ακόμα˙ άλλοι υπέστησαν διωγμούς και θλίψεις, προκειμένου να διαφυλάξουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστόν, και δι' αυτού την είσοδο τους στην Βασιλεία των ουρανών. Ο Ιησούς Χριστός είναι για τον άνθρωπον θησαυρός αιώνιος και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, για να μην χάσουμε την μεγάλη ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός, να ζήσουμε αιώνια.

Να εκτιμήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και να το κάνουμε καταστατικό στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Διότι δεν αισχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού˙ επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαίον τε πρώτον και Έλληνα˙ διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». (Ρωμ. α':16).

Κώστας Κονδύλης - Εφημερίδα Χριστιανισμός 11/2007

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό