01-portland_178 02-banner-new2-world 03-edafia

Δείτε

  1. Κηρύγματα Πάτρας
  2. Spots
  3. Web tv
  4. Προτεινόμενα

Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Πατώντας πάνω αριστερά στο διπλανό παράθυρο (στους αριθμούς δίπλα στον τίτλο) ανοίγει η λίστα με τα διαθέσιμα βίντεο και επιλέγετε ποιό θέλετε να δείτε.


 


 

Το εδάφιο της ημέρας

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΦΟΒΗΣΘΕ ΠΑΛΙΝ ΑΛΛΑ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΡΑΖΟΜΕΝ ΑΒΒΑ Ο ΠΑΤΗΡ

Προς Ρωμαίους η 13

Ημέρες συναθροίσεων

Κηρύγμα ευαγγελίου:

Τετάρτη & Παρασκευή 20.00-21.00

Κυριακή 11.00-12.00

Αυστραλίας 100

Έξω Αγυιά, Πάτρα

Είσοδος ελεύθερη

   

 

Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε το πόσο μεγάλη αξία για μας έχει η θυσία του Ιησού Χριστού. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι τον σταυρώσανε και πολλές φορές αγανακτούμε ενθυμούμενοι τον τρόπο με τον οποίον οι άνθρωποι συμπεριφέρθηκαν προς αυτόν. Δεν πρέπει όμως να αγνοούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο αυτό για να φανερώσει την μεγάλη αγάπη του Πατέρα Θεού προς τον άνθρωπο, και αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού είναι η θυσία του Ιησού Χριστού στον Σταυρό του Γολγοθά. 

Ο ίδιος έλεγε: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνη τον κόσμον, αλλά δια να σωθή ο κόσμος διʼ αυτού» (Ιωάννης γ΄:16). Ο άνθρωπος ο αμαρτωλός καθαρισμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού πλησιάζει τον πατέρα Θεό και απολαμβάνει την παρουσία Του και το αιώνιο περιβάλλον Του. Ο απόστολος Παύλος λέγει: «Αλλʼ ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών, πολλώ μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από της οργής διʼ αυτού. Διότι, εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλώ μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθή δια της ζωής αυτού» (Ρωμαίους ε΄:8). 
Ο κάθε ειλικρινής άνθρωπος μπορεί να καταλάβει το μεγαλείο της αγάπης του Θεού μέσα από αυτήν την θυσία, και διʼ αυτής να απολαύσει την σωτηρία του. Ο Ιησούς Χριστός απέθανε και ανέστη, γεγονός αναμφισβήτητο για όλους αυτούς που έχουν απολαύσει αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Βεβαίως κάθε άνθρωπος μπορεί να ωφεληθεί από αυτό το δώρο του Θεού, διότι ο Χριστός είναι δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο και διʼ αυτού να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, αρκεί να δεχθεί Αυτόν Σωτήρα του και Λυτρωτή του. Και πως είναι δυνατόν να αρνηθείς μια τέτοια προσφορά αγάπης, όταν γνωρίζεις το πόσο αμαρτωλός είσαι και ότι μόνο διʼ αυτής της προσφοράς μπορείς να λυτρωθείς. 
Ο Ησαΐας φανερώνει δια Πνεύματος Αγίου το έργο του Χριστού στον Σταυρό του Γολγοθά: «Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε, και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη, ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού, και τεταλαιπωρημένον. Αλλʼ αυτός ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις ημών εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επʼ αυτόν και δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσεν επʼ αυτόν την ανομίαν ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανηρπάχθη, την δε γενεάν αυτού τις θέλει διηγηθή, διότι εσηκώθη από της γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίσθη» (Ησαΐας νγ΄:4-9). 
Και ύστερα από όλα αυτά καταλήγουμε στο συμπέρασμα του αποστόλου Παύλου: «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» (Ρωμαίους ς: 23). Σύμφωνα με τις γραφές, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, διερχόμεθα τις τελευταίες ημέρες επάνω εις τον κόσμο αυτό. Τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Σε λίγο όλα θα έχουν τελειώσει. Ο άνθρωπος θα απολαύσει το αποτέλεσμα της επιλογής του. Ας είναι λοιπόν η επιλογή μας ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ ΔΙΑ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Κώστας Κονδύλης

Εφημερίδα "Χριστιανισμός" 06/2006

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό