Κανένας από τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Η ίδια τους η ζωή μαρτυρεί τις επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή τους. Η αναγέννησις, το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου, οι θεραπείες, είναι ενεργήματα αυτού που πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για την δικαίωση μας. Η μόνη αλήθεια επάνω εις τον κόσμο αυτόν είναι το Ευαγγέλιον του Ιησού Χριστού, το οποίον είναι το καταστατικό όλων αυτών που πιστεύουν στον Χριστόν και έχουν την βεβαιότητα ότι σύντομα θα τον απολαμβάνουν αιώνια στον ουρανό. 
Όταν ζούσε ο Κύριος επάνω στον κόσμο αυτό, φανέρωνε στους μαθητάς του όλα αυτά, τα οποία επρόκειτο να συμβούν σ'αυτόν. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «και αναβαίνων ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους δώδεκα μαθητάς κατ' ιδίαν εν τη οδώ και είπε προς αυτούς, ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθή εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη δια να εμπαίξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθή». (Ματθ. κ':17). 
Μετά τον θάνατον του Ιησού Χριστού στον Σταυρό του Γολγοθά, το σώμα αυτού παρέλαβε ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, βουλευτής της εποχής εκείνης και «έθεσε αυτό εν τω νέω αυτού μνημείω, το οποίον ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλίσας λίθον μέγαν εις την θύραν του μνημείου, ανεχώρησεν». (Ματθ. κζ':60). Στην συνέχεια ο λόγος του Θεού λέγει: «Αφού δε επέρασε το Σάββατον περι τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, δια να θεωρήσωσι τον τάφον. Και ιδού, έγινε σεισμός μέγας διότι άγγελος Κυρίου καταβάς εξ' ουρανού, ήλθε και απεκύλισε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψις αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως χιών. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγειναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας: Μη φοβείσθαι σεις διότι εξεύρω, ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε, δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, καθώς είπεν, έλθετε ιδέτε τον τόπον όπου εκείτο ο Κύριος και υπάγετε ταχέως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού, ότι ανέστη εκ των νεκρών και ιδού υπάγει πρότερον υμών εις την Γαλιλαίαν, εκεί θέλετε ιδεί αυτόν». (Ματθ. κη':1-8). 
Όλοι αυτοί, οι οποίοι κήρυξαν και συνεχίζουν να κηρύττουν το Ευαγγέλιον, είναι μάρτυρες της αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν, κατά τας γραφάς και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα, μετά ταύτα εφάνη εις πεντακοσίους και επέκεινα αδερφούς δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσιν εως τώρα, τινές δε και εκοιμήθησαν, έπειτα εφάνη εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντας τους απόστολους, τελευταίον δε πάντων, εφάνη και εις εμέ, ως εις έκτρωμα». (Κορινθ. Α' ιε':3). Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ανεστημένος και ως εκ τούτου όλοι όσοι τον ακολουθούν πιστεύουν στην εκπλήρωση του Λόγου του, καθώς είπε στους μαθητάς του: «Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα ει δε μη, ήθελον σας ειπεί υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να ήσθε και εσείς όπου είμαι εγώ». (Ιωάν. ιδ':2). 
Δια τούτο και ο Απόστολος Παύλος, λέγει: «Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων». (Κορινθ. Α' ιε':19). Η ελπίδα και το μέλλον των ανθρώπων του Θεού είναι ανάσταση των νεκρών και η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Ιησούς Χριστός είπε στην Μάρθα: «Εγώ είμαι η Ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνη, θέλει ζήσει. Και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Και εκείνη είπε: Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα, ότι συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμον». (Ιωάν. ια':25).

Κ.Κονδύλης Χριστιανισμός 04/2007

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό