Ποτέ άλλοτε τα σημεία των καιρών δεν ήσαν τόσο έντονα όσο στις ημέρες μας. Συγκλονιστικά γεγονότα μας πείθουν μέρα με την ημέρα ότι ο Λόγος του Θεού είναι η μοναδική αλήθεια. Διαπιστώνουμε πλέον ότι το συμφέρον μας είναι να τακτοποιήσουμε τις σχέσεις μας με τον Κύριο. Φοβερές καταστροφές γίνονται πλέον σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι χάνονται, περιουσίες καταστρέφονται και ο άνθρωπος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με απρόβλεπτες καταστάσεις. 

Είναι φανερό πλέον ότι η μοναδική διέξοδος σωτηρίας για τον άνθρωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο μόνος που μπορεί να χαρίσει στον άνθρωπο ασφάλεια. Σήμερα το μήνυμα του ευαγγελίου είναι περισσότερο επίκαιρο από κάθε άλλη εποχή. «Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς» (Πράξεις βʼ:40). Τίποτα καλό πλέον δεν υπάρχει εις τον κόσμο αυτόν. Η αμαρτία φθάνει στο πλήρες. Οι άνθρωποι διεφθάρησαν και η ανομία κυριαρχεί εις τον κόσμο αυτόν. Ο απόστολος Παύλος φανερώνει την κατάσταση των ανθρώπων τις τελευταίες αυτές ημέρες. Απευθυνόμενος προς τον Τιμόθεο λέγει: «Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέρες θέλουσιν έλθει καιροί κακοί, διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής, και τούτους φεύγε» (Α Τιμοθέου γʼ:1-6). 

Ο απόστολος Παύλος έγραψε δια Πνεύματος Αγίου αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε σήμερα. Σʼ αυτούς λοιπόν τους καιρούς τους κακούς τους οποίους διερχόμεθα, ο Κύριος μας δίνει την ευκαιρία να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσι. Ο Ιησούς Χριστός φώναζε: «Μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον» (Μάρκος α΄:15). Σε λίγο όλα θα έχουν τελειώσει. Σημασία έχει που θα βρεθεί ο καθένας από εμάς. 

Ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να σπεύσουμε σʼ αυτόν, διότι μόνο Αυτός σώζει τον άνθρωπο. Η θυσία του Χριστού μας, επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά, μαρτυρεί την μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και την επιθυμία του να σώσει τον άνθρωπο δια του Υιού αυτού. Ο ίδιος ο Ιησούς έλεγε: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον δια να κρίνει τον κόσμον, αλλά δια να σωθή ο κόσμος διʼ αυτού» (Ιωάννης γ΄:16). Αυτή λοιπόν την αγάπη του Θεού δεν πρέπει να την αγνοήσουμε, αλλά να την εκτιμήσουμε ώστε να προσκολληθούμε σʼ Αυτόν και να υπακούσουμε στον Λόγο Του και διʼ Αυτού να σωθούμε. 

Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλʼ η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού» (Ιωάννης γ΄:36). Είναι σαφής ο Λόγος του Θεού και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δια τούτο καλό είναι ο άνθρωπος να υπακούσει εις την φωνή του ευαγγελίου, διότι την σωτηρία την χαρίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και μόνο διʼ Αυτού. Ο απόστολος Παύλος λέγει: «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» (Ρωμαίους ς΄:23). Αλλά και ο απόστολος Πέτρος έλεγε: «Και δεν υπάρχει διʼ ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις δ΄:12).

Λίγο πριν τον ερχομό του Χριστού μας δίνεται η ευκαιρία να ζητήσουμε το Χριστό και διʼ αυτού να σωθούμε. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή» (Ρωμαίους ι΄:13). Χωρίς τον Χριστό είναι βέβαιον ότι είμεθα καταδικασμένοι σε θάνατο.

Εφημ. "Χριστιανισμός" Δεκ. 2005

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό