Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν από την ημέρα της γεννήσεως τους αγωνίζονται. Όλοι επιζητούν ένα καλύτερο μέλλον και ως εκ τούτου μικροί και μεγάλοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να πετύχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στον κόσμο αυτόν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα χρόνια περνούν και σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι ο αγώνας τους επάνω στον κόσμο αυτόν είναι μάταιος και τούτο διότι καταλαβαίνουν ότι όσο και να προσπαθήσουν δεν μπορούν να αποτρέψουν την ημέρα της αναχωρήσεώς τους. 
Το βέβαιο λοιπόν είναι ότι ο οποιοσδήποτε αγώνας επάνω εις τον κόσμο αυτόν, εκτός από τον αγώνα της πίστεως στον Ιησού Χριστό, είναι μάταιος, διότι τα βραβεία, τα οποία δίνονται στους αγωνιζομένους έχουν ισχύ μέχρι την ημέρα του θανάτου τους. Ο αγώνας όμως για την πίστη του Χριστού είναι ένας αγώνας, οποίος βραβεύεται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και το αποτέλεσμά του είναι ζωή αιώνιος. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε στη Μάρθα, η οποία ενησχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν: «Μάρθα, Μάρθα μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρεία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ’ αυτής.» (Λουκάς ι’:41). 
Είναι προφανές ότι η αγαθή μερίδα είναι ο Λόγος του Θεού, Ο Ιησούς Χριστός και ως εκ τούτου κάθε άνθρωπος, ο οποίος αγωνίζεται σύμφωνα με το λόγο του Θεού είναι βέβαιον ότι θα απολαύσει την αιώνιαν ζωήν. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε: « Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι’ αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη ο οδός η φέρουσα εις την ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν.» (Ματθαίος ζ’:13-14). 
Τούτο έχει σαν αποτέλεσμα ο Ιησούς Χριστός να προτρέπει τον άνθρωπο να αγωνισθεί επάνω εις τον κόσμον αυτόν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε να μπορέσει να εισέλθει δια της στενής πύλης στην αιώνια ζωή. Άλλωστε, ο ίδιος έλεγε όταν ρωτήθηκε «Ολίγοι άρα είναι οι σωζώμενοι;»: «Αγωνίζεσθε να εισέλθητε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείση τη θύραν, και αρχίσητε να στέκησθε έξω και να κρουήτε την θύραν λέγοντες, Κύριε, Κύριε άνοιξον εις ημάς και εκείνος αποκριθείς σας ειπή, Δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε, τότε θέλετε αρχίσει να λέγητε, εφάγομεν εμπροσθέν σου και επίομεν και εν ταις πλατείαις ημών εδίδαξες, Και θέλει ειπεί, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε, φύγετε απ’ εμού, πάντες οι εργάται της αδικίας.» (Λουκάς ιγ’:23-28). 
Τούτο σημαίνει ότι ενώ ο Ιησούς Χριστός καλεί όλους τους ανθρώπους να αγωνισθούν για τη σωτηρία της ψυχής τους και την αιώνια ζωή, αυτοί αγνοούν τη φωνή του Κυρίου και επιδίδονται σε έναν αγώνα μάταιο, του οποίου τα αποτελέσματα αφορούν την επίγεια ζωή τους και μόνο αυτή. Ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στον Τιμόθεον λέει: « Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης και ωμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων.» (Α’ Τιμοθ. ς’:12). 
Τα χρόνια περνούν κατά τον ίδιο τρόπο για όλους. Αυτό που έχει σημασία είναι τι αποτέλεσμα θα έχει ο καθένας από εμάς στο τέλος της επίγειας ζωής του. Ο Απόστολος Παύλος λίγο πριν φύγει από τον κόσμο αυτόν έλεγε: «Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδή, και ο καιρός την αναχωρήσεως μου έφθασε. Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστην διετήρησα, του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μοι αποδώσει εν εκείνη τη ημέραν, ο δίκαιος κριτής, και ου μόνον εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσι την επιφάνειαν αυτού.» (Β’ Τιμοθ. δ’:6). 
Δια τούτο και η προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς όλους τους πιστούς είναι: « Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.» (Α’ Κορινθ. ιε’:58).

 

11/2006 εφημερίδα "Χριστιανισμός" - Κ.Κονδύλης

 

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό