Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια που πρέπει να την γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτή είναι η ελπίδα όλων αυτών που θέλουν τη ζωή και είναι πρόθυμοι να την αναζητήσουν όπου αυτή ευρίσκεται. Και τη ζωή την κρατάει στα χέρια Του ο Θεός, ο οποίος την χαρίζει δια του Ιησού Χριστού, σε όλους όσοι είναι πρόθυμοι να υπακούσουν στη φωνή Του.

 Χαμένος ο άνθρωπος μέσα στα πάθη του και τις επιθυμίες του, με την αμαρτία να τον οδηγεί στο θάνατο, βιώνει κάθε μέρα την απογοήτευση και την απελπισία. Το σκοτάδι μέσα στο οποίο ζει του υπενθυμίζει κάθε μέρα ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα γιʼ αυτόν. Και τα χρόνια περνούν και ο άνθρωπος, ο οποίος ζει μακριά από τον Χριστό, χωρίς την επίγνωση του Θεού, καταλήγει στο «ας φάγωμεν και ας πίωμεν διότι αύριον αποθνήσκομεν». 
Ευτυχώς όμως για τον άνθρωπο, η φωνή του Θεού δια του ευαγγελίου ακούγεται έντονα και σκοπός του Θεού είναι να αφυπνίσει τον άνθρωπο και να του υπενθυμίσει την μεγάλη Του αγάπη γιʼ αυτόν. Ο Λόγος του Θεού φωνάζει: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάννης γ:16). Στο άκουσμα της φωνής του Θεού, ο άνθρωπος ο ειλικρινής αφυπνίζεται. Στο αδιέξοδο του ο Θεός του φανερώνει την διέξοδο από το σκοτάδι και το θάνατο και διαγράφει έμπροσθεν του τη θυσία του Χριστού, και τα αίμα, το οποίο χύθηκε για την αμαρτία του. Και τότε η ελπίδα ζωντανεύει μέσα του και με όλη τη δύναμη της ψυχής του αναζητά τον Σωτήρα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και ως εκ τούτου καταδικασμένοι σε θάνατο, καθώς λέγει και ο Λόγος του Θεού: «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους ς:23). Αυτό όμως που εάν δεν το γνωρίζουμε πρέπει να το μάθουμε είναι η συνέχεια στον Λόγο αυτό: «…το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» (Ρωμαίους ς:23). Δώρο λοιπόν του Θεού προς τον άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός, η έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, το οποίον θέλει να απολαύσει τον ουρανό αιώνια. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού (κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι) και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις δια Ιησού Χριστού, δια να δείξη εις του επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρον, ουχί εξ έργων, δια να μη καυχηθή τις» (Εφεσίους β΄:4). 
Ο Χριστός, λοιπόν είναι η ελπίδα του ανθρώπου, γιʼ αυτό και όλοι όσοι απολαμβάνουν τη ζωή δια του Χριστού περιμένουν με πίστη την ημέρα της απολυτρώσεώς τους. Για τους ανθρώπους που πιστεύουν στο Χριστό, θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Ο ίδιος ο Χριστός έλεγε: «Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει. Και πας όστις ζή και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα» (Ιωάννης ια΄:25). Ο δε απόστολος Παύλος αναφερόμενος εις την αρπαγή της εκκλησίας την οποία προσδοκούν και περιμένουν όλοι οι πιστοί λέγει: «Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετʼ αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απʼ ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετʼ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους» (Α΄ Θεσσαλονικείς δ΄:14). 
Αυτή η ελπίδα πρέπει να γίνει ελπίδα όλων μας.

 

Εφημερίδα "Χριστιανισμός 03/2006 - Κ.Κονδύλης

 

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό