01-portland_178 02-banner-new2-world 03-edafia

Δείτε

  1. Κηρύγματα Πάτρας
  2. Spots
  3. Web tv
  4. Προτεινόμενα

Πληροφορίες - Ανακοινώσεις

Πατώντας πάνω αριστερά στο διπλανό παράθυρο (στους αριθμούς δίπλα στον τίτλο) ανοίγει η λίστα με τα διαθέσιμα βίντεο και επιλέγετε ποιό θέλετε να δείτε.


 


 

Το εδάφιο της ημέρας

ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΛΥΤΡΩΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΕΛΘΕΙ ΕΝ ΑΛΑΛΑΓΜΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΙΩΝΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΤΩΝ.

Ησαϊας λε΄ 10

Ημέρες συναθροίσεων

Κηρύγμα ευαγγελίου:

Τετάρτη & Παρασκευή 20.00-21.00

Κυριακή 11.00-12.00

Αυστραλίας 100

Έξω Αγυιά, Πάτρα

Είσοδος ελεύθερη

   

 

Δεν είναι καλό για τον άνθρωπο, να μην είναι σε θέση να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που αφορούν την ζωή του και το μέλλον του. Το ερώτημα: «που πάμε;» και «που θα καταλήξουμε;», απασχολεί όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι εγκλωβισμένοι στα αδιέξοδα τους, αδυνατούν να δώσουν απαντήσεις που θα φέρουν ανάπαυση στις ψυχές τους. Βλέποντας δε όλα αυτά, τα οποία συμβαίνουν γύρω τους, ο φόβος και η ανασφάλεια λαμβάνουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

 Ο Λόγος του Θεού λέγει για τις έσχατες ημέρες: «Οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην˙ διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή». (Λουκ. κα’:26). Ο άνθρωπος λοιπόν, σαν το πλοίο στο πέλαγος, το οποίον ταξιδεύει χωρίς πυξίδα, δεν ξέρει που πηγαίνει ούτε που θα καταλήξει. Ο Απόστολος Πέτρος λέγει: «Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε, ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας, και ο φώσφορος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών, τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της γραφής, γίνεται εξ’ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ’ υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού». (Πέτρου Β΄α΄:19).

 

Εάν λοιπόν θέλουν οι άνθρωποι να βρουν απάντηση στα ερωτήματα που τους απασχολούν και να έχουν την βεβαιότητα ότι βαδίζουν σωστά και το σπουδαιότερο, να τελειώσουν καλά, θα πρέπει να έχουν πυξίδα στην ζωή τους τον Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι το φως, το οποίον φέγγει μέσα στο σκοτάδι του κόσμου τούτου. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο Λόγος Σου και φως εις τας τρίβους μου», (Ψαλμ.ριθ.105). Δια τούτο και ο Ιησούς Χριστός καλούσε τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν, ώστε να μην λείψει το φως ποτέ στην ζωή τους και ποτέ να μην απογοητευθούν. Ο ίδιος ο Ιησούς έλεγε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου˙ όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής», (Ιωάν.η’:12).

 

Χωρίς τον Χριστό φως δεν υπάρχει, δια τούτο και αυτοί, οι οποίοι εμπιστεύονται ανθρώπους απογοητεύονται. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Αλλ΄έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης» (Ρωμαίους γ΄:4). Και ο Ιησούς Χριστός έλεγε: «Εγώ είμαι η οδός, και η αλήθεια, και η ζωή˙ ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού» (Ιωάν.ιδ΄6). Με οδηγό στην ζωήν μας τον Χριστόν, δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Ο Χριστός οδηγεί τους ανθρώπους του στην Βασιλεία των ουρανών μέσα από ένα δρόμο φωτεινό και λαμπρό. ΄Όταν λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί έχουμε αγαθά αποτελέσματα στην ζωήν μας, λύσεις στα προβλήματα μας, και ελπίδα αιωνίου ζωής.

 

Ο Θεός διαμαρτύρεται όταν βλέπει τον άνθρωπο να βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, αρνούμενος να υπακούσει στην φωνή του Κυρίου, που τον καλεί να περιπατήσει στην αγαθή οδό. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Πλησιάσατε προς εμέ, ακούσατε τούτο˙ απ’ αρχής δεν ελάλησα εν κρυπτώ˙ εξ’ ότου έγεινε τούτο, εγώ ήμην εκεί και τώρα Κύριος ο Θεός απέστειλεν εμέ και το Πνεύμα Αυτού. Ούτω λέγει Κύριος, ο Λυτρωτής σου, ο ʼγιος του Ισραήλ˙ Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειαν σου, ο οδηγών σε δια της οδού δι’ ής έπρεπε να υπάγεις. Είθε να ήκουες τα προστάγματα μου! Τότε η ειρήνη σου ήθελεν είσθαι ως ποταμός, και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης και το σπέρμα σου ήθελεν ήσθαι ως η άμμος, και τα έκγονα της κοιλίας σου ως τα λιθάρια αυτής˙ το όνομα αυτού δεν ήθελεν αποκοπή, ουδέ εξαλειφθή απ’ έμπροσθεν μου». (Ησαΐας μη’:16-19).

 

Εάν λοιπόν δεν πειθόμεθα εις την φωνήν του Θεού, ώστε οδηγός και πυξίδα μας να είναι ο Λόγος του Θεού, τότε το βέβαιον είναι ότι θα χαθούμε και θα καταστραφούμε. Ας μην επιτρέψουμε αυτό στον εαυτόν μας, θα είναι κρίμα.

Κώστας Κονδύλης - Εφημερίδα "Χριστιανισμός" - Ιούλιος 2007

 

Δωρεάν Καινή Διαθήκη

free-bible

τηλεφωνήστε στο 2106818442

και θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση που επιθυμείτε

 

Εικόνες από την Πάτρα

Χριστιανικά ραδιόφωνα

Χριστιανικές ιστοσελίδες

Η Βίβλος σε pc & κινητό